image_alt_textimage_alt_textimage_alt_textimage_alt_text

Akce 2012

Konference Evropské aerosolové společnosti

Ve dnech 2. – 7. 9. 2012 proběhla v Granadě (Španělsko) konference Evropské aerosolové společnosti.

Dr. Vojtíšek přednesl příspěvek 2012-12: Particulate matter emissions from a winter operation of a modern on-road diesel engine powered by heated rapeseed oil, byl jedním z předsedajících sekce Částice produkované motory, a účastnil se jednání výboru pro Částice vznikající spalováním.

Dr. Topinka prezentoval poster 2013-13: Comparison of genotoxicity of exhaust from a diesel, biodiesel and rapeseed oil powered engine – pilot study.

Příští konference Evropské aerosolové společnosti bude v září 2013 v Praze.

Setkání řídícího výboru projektu dne 15. 8.

Dne 15. 8. proběhlo další setkání řídícího výboru projektu. Náplní tohoto setkání bylo především zhodnocení proběhlých experimentálních prací (vzorkování vhodného množství pevných částic použitím vysokobjemových odběrných zařízení), přípravu dokumentace k výběrovému řízení pro stavbu prototypu a aktualizace webových stránek. Dále byla shrnuta publikační činnost v uplynulém období a navržen plán další publikační činnosti.

Konference o nanočásticích vznikajících spalováním uskutečněná na ETH v Zürichu

Ve dnech 24. až 27. června se část řešitelského týmu projektu Medetox aktivně zúčastnila konference 16th ETH-Conference on Combustion Generated Nanoparticles konané ve švýcarském Zürichu. Této konference se, mimo jiné, účastnila řada špičkových odborníků na pevné částice produkované vznětovými motory.

Účast na setkání Genetická toxikologie a prevence rakoviny

Ve dnech 9. – 11. 5. 2012 se někteří členové řešitelského týmu projektu Medetox zúčastnili akce 35. pracovní dny České a slovenské společnosti pro mutagenezi zevním prostředím Československé biologické společnosti konané v Brně.

V rámci této odborné konference byl dr. Topinkou představen projekt Medetox. Dále byl dalšími členy proveden úvod do problematiky částic vzniklých při spalování ve vznětových motorech a jejich vzorkování.

Souhrn příspěvků účastníků projektu Medetox

Setkání řídícího výboru projektu

30.4.2012 Setkání řídícího výboru projektu (ÚEM AV ČR – dr. Topinka, TUL – dr. Vojtíšek, MŽP – mgr. Gruntorád)

— Aktivita A1

Setkání řídicího výboru projektu

30.3.2012 Setkání řídícího výboru projektu (ÚEM AV ČR – dr. Topinka, TUL – dr. Vojtíšek, MŽP – mgr. Gruntorád)

— Aktivita A1

Přednáška a cvičení EXM na TUL

27.3.2012 dr. Vojtíšek připravil zvláštní přednášku a cvičení o filtrech pevných částic pro předmět Experimentální metody. Při cvičeních studenti pracovali s filtrem pevných částic, který byl dr. Vojtíškovi zapůjčen výrobcem, a studovali průběh akumulace částic ve filtru a regenerace filtru, a velikostní spektra a množství emitovaných částic. Jednalo se o první takové cvičení v ČR, kde se filtry částic zpravidla nepoužívají, majitelé dovezených vozů filtry částic zpravidla odstraňují nebo ničí, a servisní pracoviště takové služby otevřeně nabízejí.

— Aktivita A10

Výstup 2012-2

Stejný den navštívil laboratoře motorů pan Gruntorád z MŽP, seznámil se se zkušebnou, a zúčastnil se cvičení s filtrem pevných částic.

— Aktivita A2

Diskuze o kvalitě ovzduší v Mladé Boleslavi

22.3.2012 byli dr. Topinka a dr. Vojtíšek pozvanými členy panelu veřejné diskuze o kvalitě ovzduší v Mladé Boleslavi

— Aktivity A9, A10

http://www.mb-eko.cz/hlavni/aktualita/predstavujeme-vam-panelisty-verejne-diskuse-o-stavu-ovzdusi-v-mb-22-3

Cvičení předmětu EXM na TUL

20.3.2012 zařadil dr. Vojtíšek tématiku nanočástic emitovaných spalovacími motory a jejich rizik do přednášky v předmětu Experimentální metody, ve cvičení předmětu byly kromě tradičního měření plynných emisí také provedena, s asistencí ing. Pechouta a ing. Mazače, měření velikostních spekter částic obsažených ve výfukových plynech

— Aktivita A10, není připravena dokumentace s logem projektu, jednalo se o pilotní cvičení

Noc univerzit

28.2.2012 Noc univerzit. Od 15 do 23 hodin dr. Vojtíšek, ing. Mazač a ing. Pechout provádějí zájemce z řad studentů, akademických pracovníků a veřejnosti laboratoří motorů, diskutují o problematice alternativních paliv, výfukových emisí a jejich zdravotních rizik, odpovídají na dotazy, předvádějí motor na biopaliva vybavený filtrem pevných částic a měření velikostních spekter částic. Názorně je ukázáno, že filtr částic snižuje emise přibližně o dva řády, na hodnoty podobné okolním koncentracím, zatímco vydechnutý cigaretový kouř (poskytnutý dobrovolníky) obsahuje výrazně vyšší koncentrace částic.

— Aktivita A3

Souhrn aktivit za leden a únor

Proběhlé akce – 2012

  • Skupina TUL zahajuje práce na konceptu přenosného vysokoobjemového vzorkovače a připravuje se na odběrovou kampaň.
  • Ing. Pechout a ing. Dittrich provádí ověřovací měření malého ředicího tunelu pro budoucí využití pro vzorkování částic v laboratoři.
  • Vytvořena metodika pro extrakci filtrů se vzorky částic z výfukových plynů
  • Dr. Topinka a dr. Vojtíšek zpracovávají a analyzují výsledky z pilotní sady vzorků.
  • Dr. Vojtíšek ve spolupráci s ČVUT v Praze a TUV-SUD Auto v Praze provádí ověřovací měření přenosného zařízení pro vzorkování malého objemu částic za provozu.