Inovativní metody monitorování emisí z naftových motorů v reálném městském provozu

(projekt MEDETOX)

Nacházíte se na stránce s popisem projektu MEDETOX, zde naleznete základní informace o projektu realizované s finanční podporou Evropské unie.

V náročné soutěži o projekty v rámci komunitárního programu LIFE+ Environment byl Evropskou komisí vybrán k podpoře čistě český projekt MEDETOX zaměřený na sledování toxicity emisí z naftových motorů v reálném městském provozu se zaměřením zejména na oblast Prahy. Řešení projektu bylo zahájeno 1.9.2011 a je plánováno na dobu 5 let.

Na realizaci projektu se podílí Ústav experimentální medicíny Akademie věd České republiky (ÚEM), Technická universita v Liberci (TUL) a Ministerstvo životního prostředí České republiky (MŽP).

Předmětem projektu MEDETOX je měření toxicity emisí z naftových motorů v reálném městském provozu se zaměřením na situaci na Pražském okruhu. Standardní testovací cykly prováděné v laboratorních podmínkách neposkytují skutečný obraz emisí z vozidel v reálném provozu. V rámci projektu bude proto vytvořen prototyp mobilního testovacího zařízení, které bude jednak provádět měření základních složek emisí v reálném provozu a jednak bude emise vzorkovat pro následné biologické, respektive toxikologické testy. Hodnocení zdravotních rizik emisí musí být založeno především na interakci emisí s modelovými biologickými systémy, a nikoli pouze na chemické analýze jejich složek. Hlavním cílem projektu je využití existujících metod analýzy toxicity komplexních směsí pro hodnocení motorových emisí v reálném provozu. Aplikace jeho výsledků by měla vést ke zlepšení legislativy Evropské unie v oblasti regulace motorových emisí.

 

Oficiální název projektu – Innovative Methods of Monitoring of Diesel Engine Exhaust Toxicity in Real Urban Traffic /MEDETOX/ – LIFE10  ENV/CZ/651

Doba trvání projektu je stanovena na 5 let v období 1. 9. 2011 do 31. 8. 2016.

Celkové projektové náklady: 1,223,524 €

Příspěvek EC ve výši 50%: 611,762 €

Příspěvek MŽP: 154,250 €

 

Projekt je v počátcích své realizace. Ministerstvo životního prostředí má v projektu roli spolufinancujícího subjektu. Partnery projektu jsou: Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., Technická univerzita v Liberci

Hlavní cíle projektu „Innovative Methods of Monitoring of Diesel Engine Exhaust Toxicity in Real Urban Traffic“ (zkr. MEDETOX, Inovativní metody sledování toxicity výfukových plynů vznětových motorů za reálného městského provozu) jsou:

  • Předvést inovativní metody hodnocení možných zdravotních rizik spojených s působením pevných částic z výfukových plynů vznětových motorů produkovaných za reálného provozu
  • Rozšířit vyvinuté metodiky mezi příslušné vládní a národní/mezinárodní regulační autority a další potenciální uživatele

 

V průběhu řešení je očekáváno také:

  • Rozšíření poznatků o zdravotních rizicích souvisejících využitím nových paliv a palivových příměsí a ukázka použití standardizovaných testů toxicity jako vhodného nástroje pro rozhodnutí týkající se regulace a zásad ochrany životního prostředí
  • Vybudování efektivní mezioborové sítě zaměřené na celkové hodnocení zdravotních rizik výfukových plynů produkovaných silničními vozidly a pojízdnou mechanizací za reálného provozu a sledování dopadů různých regulačních nástrojů

 

Na projektu se podílejí

Ústav experimentální medicíny Akademie věd České republiky

Technická univerzita v Liberci

Ministerstvo životního prostředí

 

Projekt je financován z programu LIFE+, jakožto finančního nástroje pro podporu projektů zaměřených na ochranu přírody a životního prostředí v Evropské unii.